1. Üldsätted

1.1 Taipan OÜ (reg nr: 12079432) lähtub oma tegevuses täiskasvanuhariduse õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning Taipan OÜ õppekorralduse alustest.

1.2. Taipan OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena vastavalt ettevõtte kodulehel avaldatud koolituskalendrile õppetööks sobivates ruumides.

1.4 Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Õppida saab grupikoolitustel või individuaalõppes, läbides  valitud täienduskoolituse õppekava.

1.6 Õppetöö keel on eesti keel.

1.7      Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel  www.taipan.ee.

1.8 Taipan OÜ peamised õppevaldkonnad on: ettevõtlus, äri planeerimine ja äriplaani koostamine.

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1 Koolitusele registreeruda saab e-mailil taipan@taipan.ee või kasutades vastavat digitaalset registreerumisvormi. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2 Koolitusel osalemist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu esitatud arve alusel. Kokkuleppel koolituse korraldajaga saab tasu maksta osade kaupa.

2.3 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel.

2.4 Taipan OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.4 Õppija kinnitab igal koolituspäeval õppetööst osavõtu oma allkirjaga vastaval allkirjalehel.

3. Koolituse lõpetamine

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.

3.2 Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 70% auditoorsest tööst ja täitnud kursuse jooksul ette nähtud ülesanded.

3.3 Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. 

3.4 Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.5 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.


4. Koolitusest loobumine

4.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

4.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

4.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

4.4 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse kontaktisikule.

4.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

5. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

5.1 Taipan OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja tulumaksu tagastuse jaoks. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6. 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Taipan OÜ koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

7. Kvaliteedi tagamise alused

7.1. Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Taipan OÜ järjepidevalt õppijate tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma teenuse kvaliteeti.

7.2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused:

7.2.1 Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.

7.2.2 Koolitusruumid on mõeldud täiskasvanute koolituste läbiviimiseks. Klass on hea valgustusega, õhutatav ning osalejatele on tagatud koolitiseks vajalikud tingimused, sh vajadusel töölaud.

7.2.3 Koolituse läbiviimiseks kasutatakse tänapäevaseid tehnilisi vahendeid (sülearvuti, projektor) ning veebikoolituse puhul ka kaamerat ning audiotehnikat.

7.2.4 Tarkvarana on kasutuses legaalsed programmid, mis on vastavad koolituse korraldamiseks.

7.2.5 Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.

7.3. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused:

7.3.1 Õppekavad avalikustatakse Taipan OÜ kodulehel.

7.3.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

7.3.3 Õppekava on täienduskoolituse alusdokument.

7.4. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused:

7.4.1. Kõigil koolitajatel on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus.

7.4.2. Koolituskeskus kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala spetsialistid. Koolitaja peab olema oma alal kogenud praktik ning tegelema pideva enesetäiendusega. Koolitaja kogemust peetakse eeliseks.

7.4.3. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel koolitajale ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks ning see on alus koolitaja enesetäiendamiseks.